Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Osteoid Sağlık Teknolojileri A.Ş.  olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin dikkatine sunarız.

Bu kapsamda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması amaçları ve yöntemleri ile buna bağlı olarak Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmemize detaylı şekilde aşağıdaki metin ile ulaşabilirsiniz.

1- Kişisel Veri

Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.

2- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Osteoid Sağlık Teknolojileri A.Ş.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından e-mail, sözleşme, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Şirketin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından, Şirketin mal/hizmet veren olarak sunduğu hizmetler dahilinde; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili sebeplerle, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği ve bunların dışında kalan hallerde ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda, Kişisel verileriniz Şirket tarafından; mal/hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirkete iletmeniz ve internet ortamında kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikâyette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. 

Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüklerine uymaktadır.

3- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirket, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:


•Veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizleri yapabilmek,
•Şirket’e ilişkin duyurular ve diğer kurumsal haberler hakkında e-mail ile bilgi vermek,
•Yeni ürün tanıtımları, özel etkinlik ve hizmetler hakkında e-mail ile bilgi vermek
•Reklam, promosyon, tanıtım, özel fırsat ve kampanya içerikli e-mailleri göndermek,
•Mevzuattaki hak ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
•Sosyal medyayı da kapsayacak şekilde reklam, tanıtım ve promosyon yapabilmek,
•Sosyal medya üzerinden tanıtım ve duyuru çalışmaları yapabilmek, beğenilen ve tekrar erişilmek istenen içeriklerin ve olanakların hatırlatılabilmesini sağlamak,
•Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonları planlamak ve yürütülmesini sağlamak.

4- Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz 3. maddedeki amaçlarla Şirket faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, E-Bülten gönderimleri konusunda çalışacağımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, Web sitesi ve mobil uygulama konusunda altyapı hizmeti aldığımız firmalarla, sosyal medya mecralarında ayrıca yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

5- Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve 7 iş günü içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Açık Rıza Metni

Osteoid Sağlık Teknolojileri A.Ş.  tarafından,  yapay zeka destekli tasarım programı ile hastaya özel ortez üretimine yarar veri sağlayan yazılım satın almam sırasında kişisel verilerim hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca hazırlanmış Kullanıcı Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim.

Osteoid Sağlık Teknolojileri A.Ş.  tarafından verilerimin dijital ürün yazılımını satın almam kapsamında:

Yurtdışına Veri Aktarımı Hakkında Açık Rıza

Verilerimin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-posta sağlayıcıların veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması nedeniyle veyahut bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda Osteoid’in yurt dışında yerleşik iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması sırasında yurtdışına aktarım yapılmasına özgür irademle açık rıza veriyorum.

Analiz/İstatistik/Pazarlama Çerezleri Hakkında Açık Rıza

Kişisel verilerimin, bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Osteoid’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yürütülmesi ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla işlenmesine özgür irademle açık rıza veriyorum.

Ticari İleti Hakkında Açık Rıza

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince (ETDHK) ve onayıma gerek olmadan (Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik m.2/2-b) Kişisel verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem; genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime; Osteoid adına bu konuda gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren 3. Kişiler tarafından çağrı, kısa mesaj (SMS), multimedya nesneleri içeren MMS, fax, otomatik arama makineleri, e-posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesi bakımından ad, soyad ve iletişim numara, e-posta ve adres bilgilerimin işlenmesine özgür irademle açık rıza veriyorum.

Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı üzere; işlenen ve saklanan verilerimin neler olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği, hangi kişi, kurum ve kuruluşlara aktarım yapıldığı konularında bilgilendirildim. İrademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarımın neler olduğunun bilincindeyim.

Scroll to Top